Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Chuyên đề 06
Nguyên nhân nào sau đây làm cho học sinh chúng ta có nguy cơ thiếu dinh dưỡng?


Em bé cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đến mấy tháng tuổi?


Tại sao cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng?


Em làm gì để phòng chống suy dinh dưỡng? Chọn câu SAI?


Em hãy chỉ ra câu SAI trong các ý sau đây?


Các biểu hiện của suy dinh dưỡng?


Để biết được tình trạng dinh dưỡng hiện tại của mình, chúng ta cần có những thông tin nào sau đây?


Theo em suy dinh dưỡng gây ra hậu quả nào?


Trẻ em bị Suy dinh dưỡng thường có biểu hiện?