Báo cáo

Chọn kỳ (*)
Năm (*)
Chọn file (*)
( Định dạng cho phép:*.txt,*.doc,*.docx,*.ppt, *.pptx,*.xls,*.xlsx,*.pdf,*.tif,*.zip,*.rar,*.xps)
Ghi chú
Tải mẫu báo cáo tại đây

Tải Hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho học sinh tại đây

Tải Hướng dẫn kỹ thuật đo chiều cao cho học sinh tại đây

Danh sách các trường đã nộp báo cáo năm 2019