Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 08
Hoạt động nào em nên hạn chế?


Những hoạt động nào em nên thực hiện 2 – 3 lần/1 tuần?


Em hãy cho biết cần phải lưu ý gì khi vận động?


Khi đến trường em nên tham gia những hoạt động nào?


Ở nhà em nên làm những việc gì?


Căn cứ vào nghĩa của Tháp vận động, em rút ra điều gì sau đây?


Những loại hình vận động nào sau đây nên thực hiện hàng ngày?


Vận động hàng ngày mang lại lợi ích gì cho em?


Em hãy chỉ ra đáp án SAI?


Tháp vận động có ý nghĩa như thế nào?